โปรแกรมคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ


หน้าหลัก arrow แผนการเรียน
รายละเอียดแผนการเรียน PDF พิมพ์ อีเมล์
  
รายละเอียดแผนการเรียน
 
  ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตกลุ่มวิชา
2000105ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 13(3-0-6)ศึกษาทั่วไป
2000106ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 13(3-0-6)ศึกษาทั่วไป
2000103วิถีโลก3(3-0-6)ศึกษาทั่วไป
4000101สิ่งแวดล้อมกับคุณภาพชีวิต3(3-0-6)ศึกษาทั่วไป
3061105การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์3(2-2-5)เฉพาะด้าน (วิชาแกน)
3056101หลักการบริหารธุรกิจ3(3-0-6)เฉพาะด้าน (วิชาแกน)
รวม18หน่วยกิต
 ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตกลุ่มวิชา
2000107ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 23(3-0-6)ศึกษาทั่วไป
2000101ปรัชญากับชีวิต3(3-0-6)ศึกษาทั่วไป
4000104คอมพิวเตอร์กับชีวิต3(2-2-5)ศึกษาทั่วไป
2000104สังคมและวัฒนธรรมไทย3(3-0-6)ศึกษาทั่วไป
3059101เศรษฐศาสตร์จุลภาค 13(3-0-6)เฉพาะด้าน (วิชาแกน)
3061103โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี3(2-2-5)เอกบังคับ
รวม18หน่วยกิต
 ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตกลุ่มวิชา
4000105คอมพิวเตอร์ประยุกต์3(2-2-5)ศึกษาทั่วไป
1000101การพัฒนาตน3(3-0-6)ศึกษาทั่วไป
1551605ภาษาอังกฤษธุรกิจ 13(3-0-6)เฉพาะด้าน (วิชาแกน)
3054101หลักการตลาด3(3-0-6)เฉพาะด้าน (วิชาแกน)
3059102 เศรษฐศาสตร์มหภาค 13(3-0-6)เฉพาะด้าน (วิชาแกน)
3061102สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ3(2-2-5)เอกบังคับ
รวม18หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตกลุ่มวิชา
1551606ภาษาอังกฤษธุรกิจ 23(3-0-6)เฉพาะด้าน (วิชาแกน)
3056217การบริหารการผลิตและการดำเนินงาน3(3-0-6)เฉพาะด้าน (วิชาแกน)
2562302กฎหมายธุรกิจ3(3-0-6)เฉพาะด้าน (วิชาแกน)
3052101บัญชีการเงิน3(2-2-5)เฉพาะด้าน (วิชาแกน)
3061201การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นทางธุรกิจ3(2-2-5)เอกบังคับ
3061202การจัดระบบฐานข้อมูลทางธุรกิจ3(2-2-5)เอกบังคับ
รวม18หน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตกลุ่มวิชา
3053101การจัดการการเงิน3(3-0-6)เฉพาะด้าน (วิชาแกน)
3061311คอมพิวเตอร์กราฟิก3(2-2-5)เฉพาะด้าน (วิชาแกน)
3061203การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางธุรกิจ3(2-2-5)เอกบังคับ
3061204การสื่อสารข้อมูลทางธุรกิจและระบบเครือข่าย3(2-2-5)เอกบังคับ
3061303การเขียนโปรแกรมบนอินเทอร์เน็ต3(2-2-5)เอกบังคับ
 เอกเลือก 1 วิชา3(2-2-5)เอกเลือก
รวม18หน่วยกิต
 ปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตกลุ่มวิชา
3060101การบริหารทรัพยากรมนุษย์3(3-0-6)เฉพาะด้าน (วิชาแกน)
3053212การภาษีอากรธุรกิจ3(3-0-6)เฉพาะด้าน (วิชาแกน)
3059302การใช้สถิติประยุกต์ในเชิงธุรกิจ3(2-2-5)เฉพาะด้าน (วิชาแกน)
3061302การศึกษาวงจรและซ่อมบำรุงไมโครคอมพิวเตอร์3(2-2-5)เอกบังคับ
 เอกเลือก 1 วิชา3(2-2-5)เอกเลือก
รวม15หน่วยกิต
 ปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตกลุ่มวิชา
3052301การบัญชีเพื่อการจัดการ3(3-0-6)เฉพาะด้าน (วิชาแกน)
3056401การจัดการเชิงกลยุทธ์3(3-0-6)เฉพาะด้าน (วิชาแกน)
 เอกเลือก3(2-2-5)เอกเลือก
 เอกเลือก3(2-2-5)เอกเลือก
 เอกเลือก3(2-2-5)เอกเลือก
 เลือกเสรี3เลือกเสรี
รวม18หน่วยกิต
 ปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตกลุ่มวิชา
3050401การฝึกปฏิบัติและฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจ5(350)เฉพาะด้าน (วิชาแกน)
3061404โครงงานทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ3(2-2-5)เอกบังคับ
 เลือกเสรี3เลือกเสรี
รวม11หน่วยกิต
 
นาฬิกา

ปฏิทิน

Link ภายใน

รวมลิงก์

แบบสำรวจความพึงพอใจ
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับเว็บไซต์ใหม่ของโปรแกมคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 
ท่านต้องการอบรมโปรแกรมใดมากที่สุด
 

ภาพกิจกรรม SRU
http://tutle.sru.ac.th/~tip/computer1/images/stories/dsc_0504.jpg

http://tutle.sru.ac.th/~tip/computer1/images/stories/index.png
http://tutle.sru.ac.th/~tip/computer1/images/stories/index2..png

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี<