ประเภทของรายวิชา:


การบัญชี 1
บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้  

ศึกษาแม่บทการบัญชี หลักบันชีคู่ วิเคราห์รายการค้าบันทึกรายการในสมุดรายวันขั้นต้น สมุดบัญชีแยกประเภท กระดาษทำการ จัดทำงบทดลอองการปรับปรุง การปิดบัญชี การทำงบการเงินของกิจการให้บริการ และกิจการซื้อมา ขายไป และการบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม การบัญชีเกี่ยวกับกิจการไม่แสวงกำไร

การบัญชี 2
บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้  

ศึกษาการบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์หมุนเวียน  เช่น  เงินสด  เงินฝากธนาคาร ระบบเงินสดย่อย ตั๋วเงินรับ เงินลงทุน  สินค้าคงเหลือ สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  เช่น ที่ดิน  อาคารและอุปกรณ์  การคิดค่าเสื่อมราคา  ทรัพยากรธรรมชาติ  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  หนี้สินหมุนเวียน เช่น  เจ้าหนี้การค้า ตั๋วเงินจ่าย  ระบบใบสำคัญและส่วนของเจ้าของ  บัญชีอุตสาหกรรมขนาดย่อย

 

การบัญชีชั้นกลาง 1
บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้  

ศึกษาหลักการและวิธีการเกี่ยวกับรายการสินทรัพย์ว่าด้วย การจำแนกประเภทสินทรัพย์การตีราคา การหามูลค่า การจัดแบ่งสินทรัพย์เป็นต้นทุนและค่าใช้จ่ายตามหลักการบัญชีการแสดงรายการสินทรัพย์ในงบการเงินหลักการเปิดเผยข้อมูลของสินทรัพย์การกำหนดมูลค่าและวิธีบัญชีเกี่ยวกับหนี้สินระยะยาวหนี้สินระยะสั้น การแสดงรายการในงบการเงิน

การบัญชีชั้นกลาง 2
บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้  

        

โครงการสอน ( Course Syllabus)

ชื่อวิชา                   บัญชีชั้นกลาง 1

รหัสวิชา                3522103

ผู้สอน                    อาจารย์นงลักษณ์   ผุดเผือก    

                                È086-576-6586

คำอธิบายรายวิชา

                ศึกษาหลักการและวิธีการเกี่ยวกับรายการสินทรัพย์ว่าด้วย การจำแนกประเภทสินทรัพย์ การตีราคา การหามูลค่า การจัดแบ่งสินทรัพย์เป็นต้นทุนและค่าใช้จ่ายตามหลักการบัญชีการแสดงรายการสินทรัพย์ในงบการ

วัตถุประสงค์

1.       เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในประเภทของห้างหุ้นส่วน การจัดตั้งและดำเนินงานของห้างหุ้นส่วน รวมทั้งข้อดีและข้อเสียของการจัดตั้งห้างหุ้นส่วน

2.       เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจและสามารถบันทึกบัญชีตั้งการจัดตั้งห้างหุ้นส่วน     จนถึงการเลิกห้างหุ้นส่วนและชำระบัญชีห้างหุ้นส่วน

3.       เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดตั้งและการดำเนินงานบริษัทเอกชนจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด

4.       เพื่อให้นักศึกษามีความรู้  ความเข้าใจ  และสามารถบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการจำหน่ายหุ้นในขั้นตอนต่าง ๆ การออกหุ้นกู้และการลงทุนซื้อหุ้นกู้ การปรับปรุงภายในและการเลิกกิจการ การแก้ไขข้อผิดพลาดทางการบัญชีของบริษัท รวมทั้งสามารถจัดทำงบการเงินของบริษัทได้  เช่น  งบดุล  งบกำไรขาดทุนและงบกระแสเงินสด  ฯลฯ

แผนการสอน

ครั้งที่

หัวข้อการเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนการสอน

1

ลักษณะของห้างหุ้นส่วน  บัญชีห้างหุ้นส่วน

บรรยายพร้อมแบบฝึกหัด

2

บัญชีห้างหุ้นส่วน

บรรยายพร้อมแบบฝึกหัด

3

การเปลี่ยนแปลงเงินทุนของห้างหุ้นส่วน

บรรยายพร้อมแบบฝึกหัด

4

การเปลี่ยนแปลงเงินทุนของห้างหุ้นส่วน

บรรยายพร้อมแบบฝึกหัด

5

การเลิกห้างหุ้นส่วนและการชำระเงิน

บรรยายพร้อมแบบฝึกหัด

6

การเลิกห้างหุ้นส่วนและการชำระเงิน

บรรยายพร้อมแบบฝึกหัด

ครั้งที่

หัวข้อการเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนการสอน

7

สอบกลางภาค

บรรยายพร้อมแบบฝึกหัด

8

การจัดตั้งบริษัท

บรรยายพร้อมแบบฝึกหัด

9

การเปลี่ยนแปลงเงินทุนของบริษัท

บรรยายพร้อมแบบฝึกหัด

10

การเปลี่ยนแปลงเงินทุนของบริษัท

บรรยายพร้อมแบบฝึกหัด

11

กำไรสะสมและเงินปันผล

บรรยายพร้อมแบบฝึกหัด

12

กำไรสะสมและเงินปันผล

บรรยายพร้อมแบบฝึกหัด

13

การคำนวณมูลค่าหุ้นของบริษัท

บรรยายพร้อมแบบฝึกหัด

14

การคำนวณมูลค่าหุ้นของบริษัท

บรรยายพร้อมแบบฝึกหัด

เกณฑ์ในการวัดผล

1.       จิตพิสัยการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน                           10

2.       แบบฝึกหัด                                                                    10

3.       ทดสอบกลางภาค                                              40

4.       สอบปลายภาค                                                           40

                    รวม                                            100

เกณฑ์การประเมินผล

            ระดับคะแนน              A/PD                       80-100

            ระดับคะแนน              B+                           75-79

            ระดับคะแนน              B                             70-74

            ระดับคะแนน              C+                           65-69

            ระดับคะแนน              C                             60-64

            ระดับคะแนน              D+                           55-59

            ระดับคะแนน              D                             50-54

            ระดับคะแนน              E                                0-49

 

 

 

 

 

การบัญชีชั้นสูง 1
บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้  
อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน