คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี

คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)

 
Skip ปฏิทิน
แสดงหรือซ่อนบล็อค

ปฏิทิน

อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    วันนี้ Tuesday, 1 December 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   

ประเภทของรายวิชา

การใช้งาน Mooldle E-Learning1

อ.มูเดิร์น ดอตคอม1
ของดี ๆ มีมาฝาก2
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ธุรกิจ1

อ.น้ำทิพย์ ตระกูลเมฆี13

อ.วันเฉลิม พลดี23

อ.ธิติมานันท์ ดำรงศักดิ์เมธี19

อ.เกวลิน อังคณานนท์10

อ.ทศพร อินทวงศ์6

อ.ทิวาพร กลิ่นกล่อม9

อ.มณกัณฑ์ สมเกื้อ1

อ.รุจิลาภา พิธาชัยกฤต11

อ.ปพิชชญา สุขสมบูรณ์1

อ.ปิยะบุษ ปลอดอักษร14

อ.ปรเมษฐ์ ดำชู1

อ.พลสรรค์ แสงอรุณ2

อ.วรรณิดา กลิ่นดี8

อ.กิจติ ปิ่นสุวรรณ2

อ.พัฒชฎา เสนประดิษฐ์9

อ.เสาวภา ปานจันทร์

อ.เบญจมาภรณ์ คงชนะ7

อ.ศิโรจน์ พิมาน2
โปรแกรมการบัญชี

อ.ชฏาภรณ์ สุขศรี3

อ.นงลักษณ์ ผุดเผือก5

อ.อัจฉราวรรณ รัตนพันธ์2

อ. ภัทรวดี อินทปันตี4

อ.ณฏฐาระวี พงศ์กระพันธ์4

อ.ชุติมา วุ่นเจริญ1

ผศ.อรุษ คงรุ่งโชค

อ.เนตรนภา รักษายศ
โปรแกรมเศรษฐศาสตร์

อ.สินีนาฎ มุสิกะ3

อ.ศราวุธ ทองเนื้อห้า3

อ.อนุมาน จันทวงศ์2

อ.ชลทิศ นวลพลับ

อ.สินีนาท โชคดำเกิง1
โปรแกรมการจัดการทั่วไป

อ.สงบ สิงสันจิตร5

อ.รัฐธรรม ภูริสัมพันธ์3

อ.เบญจมาส ช่วยนุ้ย1

อ.อนุรักษ์ บิลนุ้ย1

อ.ศรีวาลี ทองเลี่ยมนาค1

อ.อดิสรณ์ สังคร1

อ.พงศ์กร ศยามล

อ.บุญฤกษ์ บุญคง6

อ.นรินทร์ เนียมนุช

อ.นินธนา เอี่ยมสะอาด

อ.อาภาภรณ์ อมรรัตน์
โปรแกรมการเงิน

อ.ชรินทร์ ฉวาง4

อ.ไพศาล นาคกราย1

อ.ช่อลัดดา พรหมดนตรี5
โปรแกรมบริหารทรัพยากรมนุษย์

อ.วัชรี พืชผล8

ผศ.สาโรช เนติธรรมกุล3

ผศ.ชลดา เลื่อมใสสุข

อ.ธนายุ ภู่วิทยาธร
โปรแกรมการตลาด

อ.หรรษา เฉลิมพิพัฒน์2

อ.ณัฐวุฒิ สุวรรณทิพย์2

อ.จิตติมา จ้อยเจือ7

อ.กมลวรรณ เหล่ายัง2
โปรแกรมนิเทศศาสตร์

อ.ธวัช บุญนวล2

อ.แพรวพรรณ ปานนุช

อ.ปิยตา สุนทรปิยะพันธ์

อ.จุฑาทิพย์ ฐิติสวัสดิ์11

อ.นันทิพา บุษปวรรธนะ4

อ.ทัศนาวดี แก้วสนิท
โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์

อ.รัฐธรรม ภูริสัมพันธ์1

อ.ศรีวารี ทองเลี่ยมนาค

อ.อนุรักษ์ บิลนุ้ย